گفته می شود که اطلاعات سبک بازی استقلال به تیم العین خروخته شده است آیا این ادعا می تواند واقعیت داشته باشد؟ درحالی ادعا می شود که اطلاعات سبک بازی استقلال به تیم العین فروخته شده است که همچنین ادعایی نمی تواند صحت داشته باشد.
فروختن اطلاعات استقلال فقط یک بهانه است و ممکن است تنها بخاطر باخت این تیم در مقابل العین باشد